Tudástár

A B C D E F G H i I K L M N O Ö P R S T U Ú V
A
Aggregálás
az áramhálózatra, vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, villamosenergia-tárolók kombinálása árampiaci értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából
Aggregátor
aggregálás tevékenységet végző piaci szereplő
Alapkutatás
Olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.
Alkalmazott (ipari) kutatás
Új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban.
AVDH (Aláírásra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés)
Az aláírásra jogosult vezetőnek lehetősége van a pályázati nyilatkozatokat AVDH-val aláírnia. Nem kell az adott dokumentumokat kinyomtatni, aláírni, scannelni és elküldeni, hanem a teljes folyamat elektronikusan lefolytatható az Ügyfélkapun keresztül. Fel kell tölteni a dokumentumot, majd néhány másodperc múlva a letöltési linkre kattintva visszakapjuk az aláírt változatot.
B
Bázislétszám
Az utolsó lezárt üzleti év statisztikai létszáma
Bérkorlát
A felhívásban/útmutatóban megállapított, havonta maximálisan elszámolható bérköltség.
C
Cégszerű aláírás
A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.
D
De minimis támogatás
Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden állami (központi költségvetési vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás. Együttes összege nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget (adott üzleti évet, és az azt megelőző két lezárt üzleti évet kell figyelembe venni). A közúti szállításban működő vállalkozások esetében ez a felső határ 100.000 euró. Ilyen támogatás például a pályázaton belül az átalány, általános költség, koordinációs tevékenység.
Disruptive
Kreatív szétrombolásra utaló kifejezés, azaz olyan megoldások alkalmazására, melyekben az új technológiák és üzleti modellek lebontják a meglévő módszereket, akár gyökeresen átalakítják azokat, és így hatnak a termékek, szolgáltatások üzleti értékére
E
EKD
Egyedi Kormánydöntés
Előleg
A támogatási szerződés (Támogatói Okirat) megkötését követően igényelhető támogatás, amivel utólag kell elszámolni.
Előrehaladási jelentés
A projekt megvalósítása alatt bizonyos időszakonként szakmai és pénzügyi jelentést kell benyújtani a támogató felé.
Elszámolható költségek
Azon adott projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások, amelyek a projekt során elszámolhatók. Az elszámolható költségek körét minden esetben a pályázati útmutató/felhívás tartalmazza. Az elszámolható költségek felmerülését megfelelő, a kapcsolódó szabályozó dokumentum (megnevezése pénzügyi útmutató, elszámolási útmutató, pénzügyi tájékoztató) szerinti dokumentumokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve.
Energiaközösség
Az energiaközösség alapvetően energiatermelők és fogyasztók összessége. Önkéntes és nyitott részvételen alapul, a tagok vagy részvényesek irányítják, akik lehetnek természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok. Elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem tagjai, részvényesei vagy a működési területe számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyök biztosítása; - úgy, mint energiatermelés, beleértve a megújuló forrás alapú termelést, energiaelosztás, energiaellátás, energiafogyasztás, aggregálás, energiatárolás vagy energiahatékonysági szolgáltatások. De ide tartoznak az elektromos járművek feltöltésére irányuló szolgáltatások, továbbá egyéb energetikai szolgáltatások kínálata is tagjai vagy részvényesei számára.
EPTK
A pályázati ügyintézéshez kifejlesztett elektronikus felület. Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer.
Eredménytermék
A fejlesztés során létrejött, a folyamatot és a szakmai előrehaladást, illetve azok eredményeit bemutató dokumentum.
Esélyegyenlőség
egyenlő bánásmód, egyenlő esély a munkához jutáshoz, egyenlő szintű bérezés és szociális ellátás biztosítása
EV töltő
elektromos autó töltő
F
Fajlagos költség
Más néven egység- vagy átlagköltség az egy termék vagy szolgáltatás előállításával járó kiadásokat jelenti.
Fejlesztendő tevékenység
A megvalósítani kívánt projekthez kapcsolódó, cégkivonatba bejegyzett tevékenység TEÁOR száma és megnevezése.
Fenntartási időszak
A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a pályázat megvalósítása során a támogatásból létrehozott kapacitásokat a projekt befejezését követő 3-5 évig fenntartja és üzemelteti.
Fenntartási jelentés
A kedvezményezettnek a záró beszámoló jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a Közreműködő Szervezet felé.
Fenntarthatóság
a projekt által létrejövő eredmények a befejezést követően is fenn tudnak maradni
G
Gantt diagram
Olyan ütemterv, amely a munkaszakaszokat, a munkaszakaszokon belül a feladatokat és részfeladatokat, továbbá az elvégzésükhöz szükséges időt (év, hónap, hét, esetleg nap) tartalmazza.
H
Hiánypótlás
A projekt írása, elszámolása, módosítási igénye kapcsán kiküldött felszólítás, a Közreműködő Szervezet által megállapított hiányok, kérdések pótlására, tisztázására.
Home office
otthoni munkavégzés
i
induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 29.§ Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja. Valamint támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, fentebb meghatározott feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.
I
IKT eszköz
információs és kommunikációs technológia eszköz
Immateriális javak
Nem fizikai vagy pénzügyi formában megjelenő eszközök, pl. szabadalom, licencia, know-how vagy egyéb szellemi tulajdon.
Indikátor
A projekt céljainak megvalósulását, teljesülését mérő fizikai vagy pénzügyi számszerűsített mutató.
Induló vállalkozás
A vállalkozás még nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel. A pályázatok csak nagyon kisrészt támogatják az induló vállalkozásokat, a legtöbb esetben megkövetelik legalább az egy lezárt üzleti évet a pályázóktól.
Ingatlan átalakítás
Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka. Az épület alapterülete nem változik, de pl. funkció váltás miatt a belső határoló falak áthelyezése, új nyílászárók beépítése, stb. válik szükségessé.
Ingatlan bővítés
Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.
Innovatív termék vagy szolgáltatás
Egy már meglévő termék vagy szolgáltatás az adott vállalkozás által továbbfejlesztett, vagy teljesen új változata. Továbbá az adott vállalkozás által kifejlesztett, korábban még nem létező termék vagy szolgáltatás.
Irányító Hatóság (IH)
A meghatározott célokra adott támogatások lebonyolítására, az adott operatív program végrehajtására a tagállam által kijelölt szervezet, amely felelős a támogatás hatékony és szabályszerű megvalósításáért.
K
K+F
Kutatás-fejlesztés
Kapcsolt vállalkozás (cégen keresztül)
„A” vállalkozás „B” vállalkozás tulajdoni részesedésének, jegyzett tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 50+1%-val rendelkezik.
Kaszkád
A kaszkádfinanszírozás, más néven a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás (FSTP) az Európai Bizottság által létrehozott finanszírozási rendszer, amelynek célja a közpénzek elosztása a kedvezményezettek - például start-up vállalkozások, érett start-up vállalkozások, KKV-k - támogatása a digitális innováció bevezetésében vagy fejlesztésében.
Kedvezményezett
A Támogatási Szerződést (Támogatói Okiratot) aláíró pályázó, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató szerv Támogatási Szerződést (Támogatói Okiratot) köt.
Kifizetési kérelem
A pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló elszámolás, melynek keretében igényelhető a kifzetett előlegen felüli támogatási összeg és/vagy megkezdhető az igénybe vett előleg összegének elszámolása.
Kísérleti fejlesztés
Az ipari kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett prototípusok, termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése, létrehozása, tesztelése.
Kitöltő program
A pályázati kérelem benyújtása, pár speciális esettől eltekintve, internetes felületen, egy kitöltő program segítségével történik. A pályázatok döntő többségében az EPTK felületet használják a pályázatok kezelésére.
Költségvetés
A pályázat megvalósítása során felmerülő valamennyi tervezett költséget (bér, eszköz, szakértői, kivitelezői stb.) tartalmazó költség összesítő.
Költségvetési korlátok
A pályázati felhívásban/útmutatóban megadott százalékos korlátok az egyes költségnemekre vonatkozóan (pl. bérköltség legalább 30%-a kell legyen a teljes elszámolható költségnek).
Kombinált hiteltermék
A vissza nem térítendő (VNT) támogatások mellett megjelentek a visszatérítendő (VT) támogatási formák is. Egy pályázaton belül ezek kombinálva is előfordulhatnak, tehát a VNT támogatás mellett VT támogatás vehető fel – utóbbit vissza kell fizetni, ezekre az összegekre általában kedvező kamatozás jellemző.
Konzorcium
Kettő vagy több vállalkozás és egyetem (egyetemi kutatóintézet) csoportja, akik közösen valósítanak meg egy projektet (pályázati kiírástól függően lehet kapcsolt és partnervállalkozás is konzorciumi tag)
Konzorcium vezető
Aki a konzorciumot vezeti/irányítja. Vezetőként felelős a konzorciumért, a konzorciumi megvalósításárt. Jellemzően közép, vagy nagyvállalat lehet jogosult a konzorcium vezetésére.
Kötelező vállalások
A pályázóra háruló kötelezettségek, melyeket a Felhívás/Útmutató támaszt a nyertes pályázókkal szemben, és teljesítésük kötelező. A nem teljesítésük szabálytalansági eljárást és visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után.
Közreműködő szervezet
Röviden: KSZ. A pályázati ügyintézésért, koordinációért felelős felügyelő szerv.
Közreműködő szervezet (KSZ)
A pályázati ügyintézésért, koordinációért felelős felügyelő szerv.
Köztartozás mentesség
A vállalkozás szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban: https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezesAz adminisztrációs terhek csökkentése érdekében javasolt bejelentkezni a hatálya alá (KOMA nyomtatvány). Így kényelmesen és időt spórolva igazolható egy egyszerű lekérdezéssel a köztartozás mentesség.
KSZ
Közreműködő szervezet: A pályázati ügyintézésért, koordinációért felelős felügyelő szerv.
Kutatás-fejlesztés
A kutatás-fejlesztési tevékenység olyan alkotómunkát jelent, mely a meglévő ismeretanyag bővítését, új alkalmazások kidolgozását célozza. Magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott (ipari) kutatást és a kísérleti fejlesztést.
L
Lezárt üzleti év
Beszámolóval/adóbevallással lezárt üzleti év. A lezárt üzleti év lehet teljes (01.01. - 12.31.), vagy tört év (pl. 04.15. - 12.31.).
M
Megvalósításának szakaszok - pályázatok életútja
Projektötlet (generálás) - Pályázati kérelem beadása - Elbírálás – Támogatási szerződés (Támogatói Okirat) aláírása – Esetleges közbeszerzés – Megvalósítási időszak – Projektzárás – Fenntartási időszak - Projektzáró jegyzőkönyv
Megvalósítási helyszín
Cégkivonatba bejegyzett székhely, telephely, fióktelep, ahol a projekt megvalósításra kerül.
Mérföldkő
A projekt megvalósítása által elért szakmai vagy műszaki eredmény.
Mikrovállalkozás
10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Módosítási igény
A megvalósítás során felmerült változások jelzése a Közreműködő Szervezet felé.
N
Nem hiány pótolható melléklet
Olyan, az Útmutatóban felsorolt melléklet, amelynek pótlólagos megküldése nem lehetséges. Amennyiben nem kerül csatolásra, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIH alap)
Elkülönített állami pénzalap, amelyből a Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen biztosítja.
NKFI Alapból
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
NKFIH
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
O
Operatív Program (OP)
Olyan programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá. Prioritásokra bomlik, amelyek intézkedésekből állnak. Magyarországon a 2021-2027 közötti periódusra 9 OP készült:Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz (HAVE Plusz)
Ö
Önálló vállalkozás
Az a vállalkozás, amely nem minősül partnervállalkozásnak, illetve kapcsolódó vállalkozásnak.
Önerő / saját forrás
A projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, mely lehet számlapénz, hitel stb.
Összköltség
Egy adott projekt megvalósításához szükséges teljes költség.
P
Pályázati adatlap
Az a dokumentáció, amit a pályázó benyújt. Ez tartalmazza a tervezett projekt bemutatását.
Pályázati dosszié
a projekt megvalósítása alatt egy mappában összegyűjtött dokumentáció
Pályázati felhívás
Ebben a dokumentumban teszik közzé az adott pályázati konstrukció részletes leírását. (pl. támogatást igénylők köre, műszaki-szakmai elvárások, elszámolható költségek, költségvetési korlátok stb.)
Pályázati útmutató
A pályázat megírását segítő részletes, szabályokat tartalmazó segédanyag. A Felhívás és az Útmutató kapcsolatát úgy kell érteni, hogy az Útmutató tartalmazza az általánosabb szabályokat, a Felhívás szűkíti és konkretizálja azokat. Jellemzően az Útmutató és/vagy a Felhívás rendelkezik arról, hogy melyik a magasabb érvényű dokumentum.
Partner vállalkozás
Egy adott vállalkozás, melyben más vállalkozásnak legalább 25%-os, de maximum 50%-os tulajdoni részesedése, jegyzett tőkéje vagy szavazati joga van.
Pénzügyi beszámoló
A megvalósítás során felmerült költségek elszámolására szolgáló formanyomtatvány.
Piacfelmérés
A projektben beszerzett eszközöket, kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni. Meg kell vizsgálni a piacon elérhető lehetőségeket, pár mondatban részletezni a piacfelmérés lépéseit (pl. indokolni, hogy a piacon elérhető azonos/hasonló funkcionalitást képező eszközök közül miért az adott típusú eszközt szerezzük be, bemutatni a megvizsgált honlapokat, kiválasztási szempontokat), szállítóhoz kapcsolódó referenciákat felsorolni
Projekt
A pályázó által a pályázatban bemutatott fejlesztés, beruházás, vagy egyéb tevékenység, amelynek megvalósítása érdekében a pályázó támogatást igényel.
Projekt Fenntartási Jelentés
A kedvezményezettek kötelesek projekt fenntartási jelentést készíteni és benyújtani a projekt megvalósítását követő fenntartási/kötelezettségvállalási időszakban, a kötelező vállalások és egyéb indikátorok teljesüléséről.
Projekt fizikai befejezése
Amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték.
Projektmenedzser
A pályázó cég munkatársa, aki adminisztratív szempontból segíti a projekt megvalósítását.
Projektmenedzsment
A Támogatási Szerződés (Támogatói Okirat) aláírását követően azon koordinációs és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek a pályázatok szabályos és sikeres megvalósítását segítik.
Projektvezető
A projekt szakmai vezetője. Pályázati szempontból nem szabad összekeverni projektmenedzsert a projektvezetővel.
Prototípus
Új vagy továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás létrehozására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenység során létrejött mintapéldány azzal a céllal, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki-tudományos szempontból való működőképessége.
PV
a PV a fotovoltaikus kifejezés angol megfelelőjének a rövidítése, vagyis legyen szó fotovoltaikus napelemről, PV napelemről, összességében minkét esetbe a közismert napelem technológiáról van szó
R
Rezsiköltség (általános költség)
A pályázatokkal összefüggésben, amennyiben a kapcsolódó pályázati kiírás másként nem rendelkezik: a pályázathoz igénybe vett tipikus közüzemi díjak, telefonköltség (csak előfizetéses), iroda- vagy laborbérleti díjak.
S
S3
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Smart Specialization Strategy, S3): A 2021-2027 fejlesztési időszakra érvényes intelligens szakosodási stratégia feltérképezi a nemzeti és regionális erősségeket, meghatározza a rájuk alapozható intelligens szakosodási irányokat. Az S3-ban 8 nemzetgazdasági prioritás jelöli ki azokat az intelligens szakosodási irányokat, amelyek esetében az erőforrások koncentrációja és a KFI fejlesztések ösztönzése jelentős versenyelőnyt képes biztosítani hazánk számára: a Mezőgazdaság-élelmiszeripar, az Egészség, A gazdaság digitalizációja, a Kreatív ipar, az Erőforrás-hatékony gazdaság, az Energia és klíma, a Szolgáltatások és az Élvonalbeli technológiák fejlesztése. 2 további, horizontális prioritás pedig a készségek fejlesztésére és az üzleti környezet modernizálására vonatkozó célokat fogalmazza meg, amelyek a nemzetgazdasági prioritások hatékony megvalósítását támogatják: Képzés, oktatás, valamint a Közszféra és egyetemek innovációja. Jelentős mérföldkő a kkv-k versenyképességének fokozásában, a vállalkozókedv támogatásában, az erősségek kiaknázásában, valamint fontos eszköz a következő időszak kihívásainak hatékony kezelésében, legyen szó az ipari digitalizációról, a regionális gazdaságok fejlesztéséről, vagy akár a KFI együttműködések megerősítéséről.
Statisztikai létszám
Az éves átlagos állományi létszám a kiszámolt havi átlagos létszámadatok számtani átlaga.
Szabálytalanság
Az alkalmazandó jognak a gazdasági szereplő cselekményéből, vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségvetésre rótt kiadás formájában sérti, vagy sértheti.
Szakmai beszámoló
A megvalósított szakmai feladatokat, a projekt megvalósításának előrehaladását összefoglaló, eredménytermékekkel alátámasztott formanyomtatvány.
Szállítói finanszírozás
A támogatás közvetlenül a szállító bankszámlájára kerül folyósításra, nem a kedvezményezett cég részére történik az utalás.
Személyi jellegű költségek
Kizárólag az adott kutatási projektben részt vevő kutatók, fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig. Személyi jellegű költségek esetén a következők számolhatóak el: munkabér (bér+járulékok), megbízási díj.
Szerződés módosítás
A kitöltő felületen a nyertes pályázati anyag javítása a projekt esetleges változásainak megfelelően (pénzügyi, szakmai értelemben).
T
Támogatási intenzitás
A támogatástartalom és az elszámolható költségek hányadosa, százalékos formában kifejezve, megmutatja hogy az összköltség hány százaléka támogatás.
Támogatói okirat
Az irányító hatóság támogatási jogviszony létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat.
Távmunka
Olyan munkavégzési mód, amelyben a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. Munkaszerződésben rögzítendő (Mt. 196. §).
TEÁOR szám (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere)
A TEÁOR számok listája egy kódrendszer, amely csoportosítja az egyes gazdasági tevékenységeket. Ezen tevékenységi kódokat kell használni a cégek főtevékenységének és másodlagos tevékenységeinek meghatározásakor.
Teljes lezárt üzleti év
Teljes lezárt üzleti évnek számít, ha az adott vállalkozás a teljes naptári évben (365 napon át, 01.01. - 12.31.) működött. Egy januárban alapított vállalkozás (pl. 01.06., tehát 01.06. - 12.31.) hiába működött majdnem egész évben, az alapítás éve még nem számít teljes üzleti évnek.
TESZOR szám (Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere)
A TESZOR számok listája egy kódrendszer, amely csoportosítja a tevékenységekhez tartozó termékeket, valamint szolgáltatásokat. Pályázati szempontból előfordulnak olyan esetek, ahol kizárólag meghatározott TESZOR számú terméket vagy szolgáltatást lehet beszerezni.
TRL
Magyarul Technológiai Készültségi Szint rövidítése, mely egy általánosan alkalmazott kifejezés arra, hogy egy fejlesztés milyen szinten áll.
U
Utófinanszírozás
A támogatási összeg kifizetése a projekt során keletkezett, elszámolni kívánt számlák kifizetési igénylés keretében történő benyújtását/ elfogadását követően történik meg.
Ú
Új gép, termelő berendezés
Két évnél nem régebbi gyártású olyan gépek, termelő berendezések, melyek használatban még nem voltak.
V
Vis maior
Olyan rendkívüli helyzet, ami előre nem látható, a résztvevőnek nincs ráhatása.
Vissza nem térítendő támogatás (VNT)
Nem kell visszafizetni a támogatást.
Visszatérítendő támogatás (VT)
A támogatást minden esetben vissza kell fizetni.
VTSZ szám (vámtarifaszám)
Minden értékesítendő termékhez tartozik egy vámtarifaszám, a besorolása kihat a termék után fizetendő adóra. Pályázati szempontból előfordulnak olyan esetek, ahol kizárólag meghatározott VTSZ számú termékeket lehet beszerezni.

Kérdése van? Elakadt?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legyen naprakész a pályázati lehetőségekről!
Igénybe venné szolgáltatásunkat?